aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
blob: 52256d24faeb9600e72411cd1bc28891ca209bda (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
# vi gslapt translation
# Copyright (C) 2005 Vu Nguyen
# This file is distributed under the same license as the gslapt package.
# FIRST AUTHOR Vu Nguyen <vncasper@yahoo.com>, 2005, 2006
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.5.3c\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: slapt-get-devel@software.jaos.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-26 22:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-07 21:50+0500\n"
"Last-Translator: Nguyễn Văn Vũ <vncasper@yahoo.com>\n"
"Language-Team: gnome-vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "<b>Exclude List</b>"
msgstr "<b>Danh sách loại trừ</b>"

msgid "<b>Package Sources</b>"
msgstr "<b>Nguồn các gói phần mềm</b>"

msgid "<b>Package and data storage</b>"
msgstr "<b>Kho gói phần mềm và dữ liệu</b>"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Áp dụng những thay đổi sau?</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">Exclude Expression:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Biểu thức loại trừ:</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">SOURCE=</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">NGUỒN=</span>"

msgid "About gslapt"
msgstr "Giới thiệu gslapt"

msgid "About"
msgstr "Giới thiệu"

msgid "Checking for new package data..."
msgstr "Kiểm tra cho gói dữ liệu mới..."

msgid "Clear search expression"
msgstr "Xoá biểu thức tìm kiếm"

msgid "Clear"
msgstr "Xóa"

msgid "Conflicts"
msgstr "Các xung đột"

#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Không tìm thấy tập tin hình ảnh: %s"

msgid "Description"
msgstr "Mô tả"

msgid "Download packages only"
msgstr "Chỉ lấy dữ liệu gói phần mềm"

msgid "Downloading packages..."
msgstr "Đang lấy danh sách gói phần mềm..."

msgid "Downloading..."
msgstr "Đang lấy dữ liệu..."

msgid "Exclude package"
msgstr "Gói phần mềm bị loại trừ"

msgid "Exclude"
msgstr "Loại trừ"

msgid "Excludes"
msgstr "Danh sách loại trừ"

msgid "Execute all scheduled actions in current transaction"
msgstr "Thực hiện các hành động được lập lịch trong phiên làm việc hiện tại"

msgid "Execute"
msgstr "Thực hiện"

msgid "Expression"
msgstr "Biểu thức"

msgid "Gslapt"
msgstr "Gslapt"

msgid "Install"
msgstr "Cài đặt"

msgid "Install/Upgrade package"
msgstr "Cài đặt/Nâng cấp gói"

msgid "Installed Size:"
msgstr "Kích thước đã cài đặt:"

msgid "Installed Size"
msgstr "Kích thước đã cài đặt"

msgid "Installed"
msgstr "Đã cài đặt"

msgid "Installing packages..."
msgstr "Đang cài đặt các gói..."

msgid "Installing..."
msgstr "Đang cài đặt..."

msgid "Location"
msgstr "Vị trí"

msgid "Name"
msgstr "Tên"

msgid "No"
msgstr "Không"

msgid "Package Action"
msgstr "Hoạt động gói"

msgid "Package Information"
msgstr "Thông tin gói"

msgid "Package"
msgstr "Gói"

msgid "Packages excluded"
msgstr "Các gói bị loại trừ"

msgid "Packages to be installed"
msgstr "Các gói được cài đặt"

msgid "Packages to be removed"
msgstr "Các gói bị gỡ bỏ"

msgid "Packages to be upgraded"
msgstr "Các gói được nâng cấp"

msgid "Preferences"
msgstr "Tuỳ chỉnh"

msgid "Progress"
msgstr "Quá trình"

msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

msgid "Remove package"
msgstr "Gỡ bỏ gói"

msgid "Remove"
msgstr "Gỡ bỏ"

msgid "Removing packages..."
msgstr "Đang gỡ bỏ các gói..."

msgid "Required"
msgstr "Yêu cầu"

msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

msgid "Size:"
msgstr "Kích thước:"

msgid "Source"
msgstr "Nguồn"

msgid "Sources"
msgstr "Danh sách nguồn"

msgid "Suggests"
msgstr "Các đề nghị"

msgid "Summary"
msgstr "Tóm tắt"

msgid "This is a summary of the changes about to be performed."
msgstr "Đây là bản tóm tắt các thay đổi về hiệu năng."

msgid "Uninstalling..."
msgstr "Đang gỡ bỏ..."

msgid "Up_grade"
msgstr "Nâng cấp"

msgid "Update local package cache"
msgstr "Cập nhật danh sách gói sao lưu cục bộ"

msgid "Update"
msgstr "Cập nhật"

msgid "Upgrade"
msgstr "Nâng cấp"

msgid "Upgrading packages..."
msgstr "Đang nâng cấp các gói..."

msgid "Upgrading..."
msgstr "Đang nâng cấp..."

msgid "Version"
msgstr "Phiên bản"

msgid "Working Directory"
msgstr "Thư mục làm việc"

msgid "Yes"
msgstr "Đồng ý"

msgid "_Help"
msgstr "_Giúp đỡ"

msgid "gslapt is a GTK+ frontend to slapt-get, an APT like package system for Slackware"
msgstr "gslapt là giao diện GTK+ cho slapt-get, một hệ thống quản lý gói giống APT Slackware"

msgid "total progress"
msgstr "toàn bộ quá trình"

msgid "working"
msgstr "đang thực hiện"

msgid "Up to Date"
msgstr "Cập nhật mới"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No updates available</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Cập nhật không có sẵn</span>"

#, c-format
msgid "%d upgraded, %d reinstalled, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded."
msgstr "%d gói được nâng cấp, %d reinstalled, %d gói được cài đặt mới, %d gói bị gỡ bỏ và %d gói giữ nguyên"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s/%.0f%s of archives.\n"
msgstr "Cần lấy %.0f%s/%.0f%s từ kho lưu trữ.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s of archives."
msgstr "Cần lấy %.0f%s từ kho lưu trữ."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s disk space will be freed."
msgstr "Sau khi giải nén %.0f%s không gian đĩa sẽ được giải phóng."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s of additional disk space will be used."
msgstr "Sau khi giải nén %.0f%s không gian đĩa sẽ được sử dụng"

msgid "Ready"
msgstr "Sẵn sàng"

msgid "Re-Install"
msgstr "Cài đặt lại"

msgid "Downgrade"
msgstr "Trở về phiên bản trước"

msgid "_File"
msgstr "_Tập tin"

msgid "Pending changes. Click execute when ready."
msgstr "Tạm dừng các thay đổi. Chọn thực hiện khi sẵn sàng."

msgid "Packages with unmet dependencies"
msgstr "Các gói không thoả điều kiện phụ thuộc"

msgid ": Depends: "
msgstr ": Các phụ thuộc: "

msgid "Package conflicts"
msgstr "Các xung đột"

msgid ", which is required by "
msgstr ", được yêu cầu bởi "

msgid ", is excluded"
msgstr ", được thực hiện"

msgid "<b>Conflicts:</b>"
msgstr "<b>Danh sách xung đột:</b>"

msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Mô tả</b>"

msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Vị trí</b>"

msgid "Source:"
msgstr "Nguồn:"

msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Tên</b>"

msgid "<b>Required:</b>"
msgstr "<b>Yêu cầu:</b>"

msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Kích thước:</b>"

msgid "<b>Suggests:</b>"
msgstr "<b>Danh sách đề nghị:</b>"

msgid "Version:"
msgstr "Phiên bản:"

msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Phiên bản:</b>"

msgid "<b>Version</b>"
msgstr "<b>Phiên bản</b>"

msgid "<b>Source:</b>"
msgstr "<b>Source:</b>"

msgid "Common"
msgstr "Tổng quát"

msgid "Dependencies"
msgstr "Danh sách phụ thuộc"

msgid "No package is selected."
msgstr "Không có gói nào được chọn"

msgid "Status"
msgstr "Trạng thái"

msgid "Source download failed"
msgstr "Nguồn dữ liệu bị lỗi"

msgid "pkgtools returned an error"
msgstr "pkgtools trả về một lỗi"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">You don't have enough free space</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Bạn không có đủ không gian trống</span>"

#, c-format
msgid "<b>Excluding %s due to dependency failure</b>"
msgstr "<b>Loại bỏ %s do lỗi phụ thuộc</b>"

msgid "Unmark"
msgstr "Không đánh dấu"

msgid "<b>Status:</b>"
msgstr "<b>Trạng thái:</b>"

msgid "Excluded"
msgstr "Loại bỏ"

msgid "<b>The following icons are used to indicate the current status of a package:</b>"
msgstr "<b>Các biểu tượng sau được sử dụng để nhận biết trạng thái hiện tại của một gói dữ liệu:</b>"

msgid "Not Installed"
msgstr "Không được cài đặt"

msgid "To be Installed"
msgstr "Được cài đặt"

msgid "To be Re-Installed"
msgstr "Được cài đặt lại"

msgid "To be Upgraded"
msgstr "Được nâng cấp"

msgid "To be Removed"
msgstr "Bị gỡ bỏ"

msgid "To be Downgraded"
msgstr "Bị xuống cấp :)"

msgid "Icon Legend"
msgstr "Chú thích biểu tượng"

msgid "Completed actions"
msgstr "Các hành động đã hoàn tất"

msgid "Successfully executed all actions."
msgstr "Đã thực hiện thành công tất cả các hành động."

msgid "<b>Installed Version</b>"
msgstr "<b>Phiên bản được cài đặt</b>"

msgid "<b>Latest Available Version</b>"
msgstr "<b>Phiên bản hiện có mới nhất</b>"

msgid "Failed to commit preferences"
msgstr "Bị lỗi khi đồng ý các tuỳ chỉnh"

msgid "Mark All Upgrades"
msgstr "Đánh dấu nâng cấp tất cả"

msgid "_Edit"
msgstr "_Hiệu chỉnh"

msgid "Unmark All"
msgstr "Không đánh dấu tất cả"

msgid "P_ackage"
msgstr "G_ói phần mềm"

msgid "You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do you want to do this now?"
msgstr "You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do you want to do this now?"

msgid "Repositories changed"
msgstr "Repositories changed"

msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"
msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"

msgid "Retrieving package data..."
msgstr "Retrieving package data..."

msgid "Retrieving patch list..."
msgstr "Retrieving patch list..."

msgid "Retrieving checksum list..."
msgstr "Retrieving checksum list..."

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Reading Package Lists..."

msgid "_Delete Cached Package Files"
msgstr "_Delete Cached Package Files"

msgid "Mark all possible upgrades"
msgstr "Mark all possible upgrades"

msgid "Enabled"
msgstr "Enabled"

msgid "Missing dependencies may mean the software in this package will not function correctly.  Do you want to continue without the required packages?"
msgstr "Missing dependencies may mean the software in this package will not function correctly.  Do you want to continue without the required packages?"

msgid "This package source failed or is not available.  Do you want to disable this source and continue anyway?"
msgstr "This package source failed or is not available.  Do you want to disable this source and continue anyway?"

msgid "Retrieving ChangeLog.txt..."
msgstr "Retrieving ChangeLog.txt..."

msgid "Changelog"
msgstr "Changelog"

msgid "_View"
msgstr "_View"

msgid "All"
msgstr "All"

msgid "View all packages"
msgstr "View all packages"

msgid "Available"
msgstr "Available"

msgid "View available packages from current sources"
msgstr "View available packages from current sources"

msgid "View installed packages"
msgstr "View installed packages"

msgid "Marked"
msgstr "Marked"

msgid "View Marked Packages"
msgstr "View Marked Packages"

msgid "Mark Obsolete"
msgstr "Mark Obsolete"

msgid "Mark all obsolete packages"
msgstr "Mark all obsolete packages"

#, c-format
msgid "Download rate: %.0f%s/s"
msgstr "Download rate: %.0f%s/s"

#, c-format
msgid "Failed to download %s: %s"
msgstr "Failed to download %s: %s"

msgid "Import"
msgstr "Import"

msgid "No key found"
msgstr "No key found"

msgid "<b>GPG Keys</b>"
msgstr "<b>GPG Keys</b>"

msgid "Verification"
msgstr "Verification"

msgid "Retrieving checksum signature..."
msgstr "Retrieving checksum signature..."

msgid "Verifying checksum signature..."
msgstr "Verifying checksum signature..."

msgid "GPG Key verification failed"
msgstr "GPG Key verification failed"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Visible"
msgstr "Visible"

msgid "Upgradeable"
msgstr "Upgradeable"

msgid "View Upgradeable Packages"
msgstr "View Upgradeable Packages"

msgid "View ChangeLogs"
msgstr "View ChangeLogs"

msgid "ChangeLogs"
msgstr "ChangeLogs"

#, fuzzy
msgid "No changelogs found."
msgstr "No key found."

msgid "Priority"
msgstr "Priority"

msgid "Package Source"
msgstr "Package Source"

msgid "<b>Priority:</b>"
msgstr "<b>Priority:</b>"

msgid "<b>Source</b>"
msgstr "<b>Source</b>"

msgid "Default"
msgstr "Default"

msgid "Preferred"
msgstr "Preferred"

msgid "Official"
msgstr "Official"

msgid "Custom"
msgstr "Custom"

msgid "Files"
msgstr "Files"

msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
msgstr "The list of installed files is only available for installed packages"

msgid "No dependency information available"
msgstr "No dependency information available"

msgid "No changelog information available"
msgstr "No changelog information available"

msgid "Gslapt Package Manager"
msgstr "Gslapt Package Manager"

msgid "Install, remove and upgrade software packages"
msgstr "Install, remove and upgrade software packages"

msgid "Base"
msgstr "Base"

msgid "Applications"
msgstr "Applications"

msgid "Development Tools"
msgstr "Development Tools"

msgid "GNU Emacs"
msgstr "GNU Emacs"

msgid "Documentation"
msgstr "Documentation"

msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

msgid "Linux kernel"
msgstr "Linux kernel"

msgid "KDE"
msgstr "KDE"

msgid "KDE Internationalization"
msgstr "KDE Internationalization"

msgid "Libraries"
msgstr "Libraries"

msgid "Networking"
msgstr "Networking"

msgid "teTeX"
msgstr "teTeX"

msgid "TCL"
msgstr "TCL"

msgid "X Window System"
msgstr "X Window System"

msgid "X Applications"
msgstr "X Applications"

msgid "BSD Console games"
msgstr "BSD Console games"

msgid "Patches"
msgstr "Patches"

msgid "GSB Base"
msgstr "GSB Base"

msgid "GSB Accessibility"
msgstr "GSB Accessibility"

msgid "GSB Administration"
msgstr "GSB Administration"

msgid "GSB Applications"
msgstr "GSB Applications"

msgid "GSB Compiz Fusion"
msgstr "GSB Compiz Fusion"

msgid "GSB Development"
msgstr "GSB Development"

msgid "GSB Office"
msgstr "GSB Office"

msgid "GSB Libraries"
msgstr "GSB Libraries"

msgid "GSB Mono"
msgstr "GSB Mono"

msgid "GSB Networking"
msgstr "GSB Networking"

msgid "GSB OpenOffice.org"
msgstr "GSB OpenOffice.org"

msgid "GSB Themes"
msgstr "GSB Themes"

msgid "Games"
msgstr "Games"

msgid "Localization"
msgstr "Localization"

msgid "Packages to be reinstalled"
msgstr "Packages to be reinstalled"

msgid "Source failed"
msgstr "Source failed"