summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
blob: a11553a96b97e7d4b59f1860367fcee18afdb126 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
# vi slapt-get translation
# Copyright (C) 2004, 2005
# This file is distributed under the same license as the slapt-get package.
# Nguyễn Văn Vũ <vncasper@yahoo.com>, 2004, 2005
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.10.2a\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-03 14:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-09 10:40+0500\n"
"Last-Translator: Nguyễn Văn Vũ <vncasper@yahoo.com>\n"
"Language-Team: gnome-vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#, c-format
msgid "Reading Package Lists... "
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm... "

#, c-format
msgid "Done\n"
msgstr "Xong\n"

#, c-format
msgid "%s is up to date.\n"
msgstr "%s là mới nhất.\n"

msgid "yes"
msgstr "yes"

msgid "no"
msgstr "no"

#, c-format
msgid "%s is not installed.\n"
msgstr "%s chưa được cài đặt.\n"

#, c-format
msgid "Package Name: %s\n"
msgstr "Tên gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Mirror: %s\n"
msgstr "Kho lưu trữ gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Location: %s\n"
msgstr "Vị trí gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Version: %s\n"
msgstr "Phiên bản gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Size: %d K\n"
msgstr "Kích thước gói phần mềm: %d K\n"

#, c-format
msgid "Package Installed Size: %d K\n"
msgstr "Kích thước gói phần mềm được cài đặt: %d K\n"

#, c-format
msgid "Package Required: %s\n"
msgstr "Gói phần mềm được yêu cầu: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Description:\n"
msgstr "Mô tả gói phần mềm:\n"

#, c-format
msgid "Package Installed: %s\n"
msgstr "Gói phần mềm được cài đặt: %s\n"

#, c-format
msgid "No such package: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Retrieving package data [%s]..."
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving package data [%s]...\n"
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]..."
msgstr "Cập nhật danh sách mở rộng [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]...\n"
msgstr "Cập nhật danh sách mở rộng [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]..."
msgstr "Cập nhật danh sách bản sửa lỗi [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]...\n"
msgstr "Cập nhật danh sách bản sửa lỗi [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving checksum list [%s]..."
msgstr "Cập nhật danh sách kiểm tổng (checksum) [%s]..."

#, c-format
msgid "Failed to malloc\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát\n"

#, c-format
msgid "WORKINGDIR directive not set within %s.\n"
msgstr "Chỉ thị WORKINGDIR không được xác lập bên trong %s.\n"

#, c-format
msgid "SOURCE directive not set within %s.\n"
msgstr "Chỉ thị SOURCE không được xác lập bên trong %s.\n"

#, c-format
msgid "Failed to build working directory [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi trong khi xây dựng thư mục làm việc [%s]\n"

#, c-format
msgid "Please update permissions on %s or run with appropriate privileges\n"
msgstr "Vui lòng cập nhật quyền truy cập trên %s hoặc thực thi với quyền hợp lệ\n"

#, c-format
msgid "Failed to open %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi mở %s\n"

#, c-format
msgid "Perhaps you want to run --update?\n"
msgstr "Có lẽ bạn muốn thực thi với tuỳ chọn --update?\n"

#, c-format
msgid "Failed to opendir %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi mở thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to chdir: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển vào thư mục: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to get cwd\n"
msgstr "Bị lỗi khi xác định thư mục hiện hành\n"

#, c-format
msgid "Failed to mkdir: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi tạo thư mục: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to chdir to %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển vào thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "\tchdir back into %s\n"
msgstr "\tquay về thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to download: %s\n"
msgstr "Bị lỗi trong khi lấy dữ liệu: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to calloc\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát\n"

#, c-format
msgid "Get %s %s %s [%.1f%s]..."
msgstr "Đang nhận dữ liệu %s %s %s [%.1f%s]..."

#, c-format
msgid "Failed to unlink %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi xoá %s\n"

#, c-format
msgid "MD5 found:    [%s]\n"
msgstr "MD5 tìm thấy:    [%s]\n"

#, c-format
msgid "MD5 expected: [%s]\n"
msgstr "MD5 mong đợi: [%s]\n"

#, c-format
msgid "File: %s/%s\n"
msgstr "Tập tin: %s/%s\n"

#, c-format
msgid "An implementation of the Debian APT system to Slackware\n"
msgstr "Phiên bản cài đặt của hệ thống APT Debian cho Slackware\n"

#, c-format
msgid "Usage:\n"
msgstr "Cách dùng:\n"

#, c-format
msgid "%s [option(s)] [target]\n"
msgstr "%s [tuỳ chọn] [hành động]\n"

#, c-format
msgid "Targets:\n"
msgstr "Hành động:\n"

msgid "retrieves pkg data from MIRROR"
msgstr "cập nhật danh sách gói phần mềm từ kho lưu trữ"

msgid "upgrade installed pkgs"
msgstr "nâng cấp các gói phần mềm đã cài đặt"

msgid "upgrade to newer release"
msgstr "nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới hơn"

msgid "[pkg name(s)] - install specified pkg(s)"
msgstr "[tên các gói phần mềm] - cài đặt những gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[pkg name(s)] - remove specified pkg(s)"
msgstr "[tên các gói phần mềm] - gỡ bỏ những gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[pkg name] - show pkg description"
msgstr "[tên gói phần mềm] - mô tả gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[expression] - search available pkgs"
msgstr "[biểu thức] - tìm kiếm các gói phần mềm hiện có theo điều kiện"

msgid "list pkgs"
msgstr "liệt kê danh sách các gói phần mềm"

msgid "list available pkgs"
msgstr "liệt kê danh sách tất cả các gói phần mềm hiện có"

msgid "list installed pkgs"
msgstr "liệt kê danh sách các gói phần mềm đã được cài đặt"

msgid "purge cached pkgs"
msgstr "xoá các gói phần mềm được bảo lưu"

msgid "print version and license info"
msgstr "hiển thị phiên bản và giấy phép sử dụng"

#, c-format
msgid "Options:\n"
msgstr "Tuỳ chọn:\n"

msgid "only download pkg on install/upgrade"
msgstr "chỉ lấy dữ liệu gói phần mềm khi cài đặt/nâng cấp"

msgid "show pkgs to be installed/upgraded"
msgstr "hiển thị danh sách các gói phần mềm được cài đặt/nâng cấp"

msgid "do not prompt during install/upgrade"
msgstr "bỏ qua mọi nhắc nhở trong khi cài đặt/nâng cấp"

msgid "re-install the pkg"
msgstr "cài đặt lại gói phần mềm được chỉ định"

msgid "install/upgrade excludes"
msgstr "cài đặt/nâng cấp các gói phần mềm bị loại trừ"

msgid "do not perform md5 check sum"
msgstr "bỏ qua việc kiểm tổng bằng md5"

msgid "ignore dependency failures"
msgstr "bỏ qua mọi lỗi phụ thuộc giữa các gói phần mềm"

#, c-format
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s phiên bản %s\n"

#, c-format
msgid "regex failed on [%s]\n"
msgstr "regex bị lỗi [%s]\n"

#, c-format
msgid "regexec failed to parse location\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích vị trí\n"

#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read location\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc vị trí\n"

#, c-format
msgid "regexec failed to parse size_c\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích size_c\n"

#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read size_c\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc size_c\n"

#, c-format
msgid "regexec failed to parse size_u\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích size_u\n"

#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read size_u\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc size_u\n"

#, c-format
msgid "error attempting to read pkg description\n"
msgstr "lỗi khi thử đọc mô tả gói phần mềm\n"

#, c-format
msgid "Failed to realloc %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát thêm vùng nhớ %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to compile regex\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức\n"

#, c-format
msgid "Regex Error: %s\n"
msgstr "Lỗi biểu thức: %s\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be installed\n"
msgstr "%s-%s đã được cài đặt\n"

#, c-format
msgid "Preparing to install %s-%s\n"
msgstr "Chuẩn bị cài đặt %s-%s\n"

#, c-format
msgid "Failed to execute command: [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi khi thực hiện lệnh: [%s]\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be upgraded to version %s\n"
msgstr "%s-%s được nâng cấp lên phiên bản %s\n"

#, c-format
msgid "Preparing to replace %s-%s with %s-%s\n"
msgstr "Chuẩn bị thay thế %s-%s bằng %s-%s\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be removed\n"
msgstr "%s-%s đã được gỡ bỏ\n"

#, c-format
msgid "Failed to compile regex [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức [%s]\n"

#, c-format
msgid "pkg conditional too long\n"
msgstr "điều kiện gói phần mềm quá dài\n"

#, c-format
msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
msgstr "Các gói phần mềm sau đây không thoả những phụ thuộc:\n"

#, c-format
msgid "  %s: Depends: %s\n"
msgstr "  %s: Phụ thuộc: %s\n"

#, c-format
msgid "The following packages have been EXCLUDED:\n"
msgstr "Bỏ qua những gói phần mềm sau:\n"

#, c-format
msgid "The following NEW packages will be installed:\n"
msgstr "Cài đặt những gói phần mềm sau:\n"

#, c-format
msgid "The following packages will be REMOVED:\n"
msgstr "Gỡ bỏ những gói phần mềm sau:\n"

#, c-format
msgid "The following packages will be upgraded:\n"
msgstr "Nâng cấp những gói phần mềm sau:\n"

#, c-format
msgid "%d upgraded, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded.\n"
msgstr "%d gói được nâng cấp, %d gói được cài đặt mới, %d gói bị gỡ bỏ và %d gói được giữ nguyên.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %.1f%s of archives.\n"
msgstr "Cần lấy %.1f%s từ kho lưu trữ.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %.1f%s/%.1f%s of archives.\n"
msgstr "Cần lấy %.1f%s/%.1f%s từ kho lưu trữ.\n"

#, c-format
msgid "After unpacking %.1f%s disk space will be freed.\n"
msgstr "Sau khi giải nén %.1f%s không gian đĩa sẽ được tự do.\n"

#, c-format
msgid "After unpacking %.1f%s of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Sau khi giải nén %.1f%s không gian đĩa sẽ được sử dụng.\n"

msgid "Do you want to continue? [y/N] "
msgstr "Bạn có muốn tiếp tục không? [y/N] "

#, c-format
msgid "Abort.\n"
msgstr "Không.\n"

#, c-format
msgid "%s, which is to be installed, conflicts with %s\n"
msgstr "%s, chuẩn bị cài đặt, xung đột với %s\n"

#, c-format
msgid "Installed %s conflicts with %s\n"
msgstr "Cài đặt %s sẽ bị xung đột với %s\n"

msgid "print URIs only, do not download"
msgstr "chỉ hiển thị URI, không lấy dữ liệu"

#, c-format
msgid "Package MD5 Sum:  %s\n"
msgstr "Tổng MD5 của gói phần mềm:  %s\n"

#, c-format
msgid "md5 sum too long\n"
msgstr "tổng md5 quá dài\n"

#, c-format
msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm..."

#, c-format
msgid "%s, which is required by %s, is excluded\n"
msgstr "%s, do %s yêu cầu, được bỏ qua\n"

msgid "skip dependency check"
msgstr "bỏ qua kiểm tra phụ thuộc"

msgid "show download statistics"
msgstr "thống kê quá trình lấy dữ liệu từ kho lưu trữ"

#, c-format
msgid "Cached\n"
msgstr "Dự trữ\n"

#, c-format
msgid "Sources failed to download, correct sources and rerun --update\n"
msgstr "Kho nguồn bị lỗi trong khi lấy dữ liệu, hãy sửa chữa và thực thi lại với tuỳ chọn --update\n"

msgid "specify alternate slapt-getrc location"
msgstr "chỉ định vị trí tập tin cấu hình slapt-getrc"

#, c-format
msgid "Suggested packages:\n"
msgstr "Những gói phần mềm được đề nghị:\n"

msgid "only purge cache of older, unreacheable pkgs"
msgstr "chỉ xoá những gói phần mềm cũ, không còn sử dụng"

msgid "remove obsolete packages"
msgstr "gỡ bỏ những gói phầ"

#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s\n"
msgstr "Dung lượng đĩa còn lại không đủ cho %s\n"

#, c-format
msgid "Package Conflicts: %s\n"
msgstr "Xung đột: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Suggests: %s\n"
msgstr "Đề nghị: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to parse package data from %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển đổi gói dữ liệu từ %s\n"

msgid "specify number of download retry attempts"
msgstr "chỉ định số lần kết nối lại với kho lưu trữ khi bị mất kết nối"

msgid "install package, do not attempt to upgrade"
msgstr "cài đặt mới, không nâng cấp"

msgid "[disk set(s)] - install specified disk set(s)"
msgstr "[bộ đĩa] - cài đặt bộ đĩa được chỉ định"

msgid "always prompt during install/upgrade"
msgstr "luôn hỏi ý kiến trong khi cài đặt/nâng cấp"

#, c-format
msgid "Excluding %s, use --ignore-dep to override\n"
msgstr "Excluding %s, use --ignore-dep to override\n"

msgid "Package ChangeLog"
msgstr "Package ChangeLog"

#, c-format
msgid "Retrieving ChangeLog.txt [%s]..."
msgstr "Retrieving ChangeLog.txt [%s]..."

msgid "MD5 checksum mismatch, override with --no-md5"
msgstr "MD5 checksum mismatch, override with --no-md5"

msgid "Missing MD5 checksum, override with --no-md5"
msgstr "Missing MD5 checksum, override with --no-md5"

msgid "Incomplete download"
msgstr "Incomplete download"

msgid "GPG key successfully imported"
msgstr "GPG key successfully imported"

msgid "GPG key could not be imported"
msgstr "GPG key could not be imported"

msgid "GPG key already present"
msgstr "GPG key already present"

msgid "Checksums signature successfully verified"
msgstr "Checksums signature successfully verified"

msgid "Checksums signature could not be verified"
msgstr "Checksums signature could not be verified"

msgid "Verified"
msgstr "Verified"

msgid "Not Verified"
msgstr "Not Verified"

#, c-format
msgid "Retrieving GPG key [%s]..."
msgstr "Retrieving GPG key [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving checksum signature [%s]..."
msgstr "Retrieving checksum signature [%s]..."

msgid "No key for verification"
msgstr "No key for verification"

msgid "retrieve GPG keys for sources"
msgstr "retrieve GPG keys for sources"

#, c-format
msgid "Verifying checksum signature [%s]..."
msgstr "Verifying checksum signature [%s]..."

msgid "Unknown error"
msgstr "Unknown error"

#, c-format
msgid "Not Found\n"
msgstr "Not Found\n"

msgid "Default"
msgstr "Default"

msgid "Default Patch"
msgstr "Default Patch"

msgid "Preferred"
msgstr "Preferred"

msgid "Preferred Patch"
msgstr "Preferred Patch"

msgid "Official"
msgstr "Official"

msgid "Official Patch"
msgstr "Official Patch"

msgid "Custom"
msgstr "Custom"

msgid "Custom Patch"
msgstr "Custom Patch"

#, c-format
msgid "Package Priority: %s\n"
msgstr "Package Priority: %s\n"

msgid "[pkg name] - show pkg installed files"
msgstr "[pkg name] - show pkg installed files"

#, c-format
msgid "Delete %s ? [y/N]"
msgstr "Delete %s ? [y/N]"