aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
blob: 3ff0e7625c49499add4dfeac97a8710ff265e0b9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2004
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <vncasper@yahoo.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.9.9f\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-03 14:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-06 21:17+0500\n"
"Last-Translator: Nguyễn Văn Vũ <vncasper@yahoo.com>\n"
"Language-Team: gnome-vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Reading Package Lists... "
msgstr "Đang lấy danh sách các gói phần mềm... "

msgid "Done\n"
msgstr "xong\n"

#, c-format
msgid "%s is up to date.\n"
msgstr "%s là mới nhất.\n"

msgid "yes"
msgstr "yes"

msgid "no"
msgstr "no"

#, c-format
msgid "%s is not installed.\n"
msgstr "%s chưa được cài đặt.\n"

#, c-format
msgid "Package Name: %s\n"
msgstr "Tên gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Mirror: %s\n"
msgstr "Mirror các gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Location: %s\n"
msgstr "Vị trí gói phần mềm : %s\n"

#, c-format
msgid "Package Version: %s\n"
msgstr "Phiên bản gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Package Size: %d K\n"
msgstr "Kích thước gói phần mềm: %d K\n"

#, c-format
msgid "Package Installed Size: %d K\n"
msgstr "Kích thước gói phần mềm được cài đặt: %d K\n"

#, c-format
msgid "Package Required: %s\n"
msgstr "Gói phần mềm yêu cầu: %s\n"

msgid "Package Description:\n"
msgstr "Mô tả gói phần mềm:\n"

#, c-format
msgid "Package Installed: %s\n"
msgstr "Gói phần mềm được cài đặt: %s\n"

#, c-format
msgid "No such package: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "Retrieving package data [%s]..."
msgstr "Đang lấy danh sách gói phần mềm [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving package data [%s]...\n"
msgstr "Đang lấy danh sách gói phần mềm [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]..."
msgstr "Đang lấy danh sách mở rộng [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]...\n"
msgstr "Đang lấy danh sách mở rộng [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]..."
msgstr "Đang lấy danh sách bản sửa lỗi [%s]..."

#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]...\n"
msgstr "Đang lấy danh sách bản sửa lỗi [%s]...\n"

#, c-format
msgid "Retrieving checksum list [%s]..."
msgstr "Đang lấy danh sách checksum [%s]..."

#, c-format
msgid "Failed to malloc %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát %s\n"

#, c-format
msgid "Maximum number of sources (%d) exceeded.\n"
msgstr "Số lượng nguồn tối đa (%d) được phép vượt trội.\n"

#, c-format
msgid "Maximum length of source (%d) exceeded.\n"
msgstr "Chiều dài nguồn tối đa (%d) được phép vượt trội.\n"

#, c-format
msgid "WORKINGDIR directive not set within %s.\n"
msgstr "Chỉ thị WORKINGDIR không được xác lập bên trong %s.\n"

#, c-format
msgid "SOURCE directive not set within %s.\n"
msgstr "Chỉ thị SOURCE không được xác lập bên trong %s.\n"

#, c-format
msgid "Failed to build working directory [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi trong khi xây dựng thư mục làm việc [%s]\n"

#, c-format
msgid "Please update permissions on %s or run with appropriate privileges\n"
msgstr ""
"Vui lòng cập nhật quyền truy cập trên %s hoặc thực thi với quyền người dùng hợp "
"lệ\n"

#, c-format
msgid "Failed to open %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi mở %s\n"

msgid "Perhaps you want to run --update?\n"
msgstr "Có lẽ bạn muốn thực thi --update?\n"

#, c-format
msgid "Failed to opendir %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi mở thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to chdir: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển vào thư mục: %s\n"

#, c-format
msgid "unlinking %s\n"
msgstr "xoá liên kết %s\n"

msgid "Failed to get cwd\n"
msgstr "Bị lỗi khi xác định thư mục hiện hành\n"

#, c-format
msgid "\tCurrent working directory: %s\n"
msgstr "\tThư mục làm việc hiện hành: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to mkdir: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi tạo thư mục: %s\n"

#, c-format
msgid "\tCreated directory: %s\n"
msgstr "\tThư mục đã được tạo: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to chdir to %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển vào thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "\tchdir into %s\n"
msgstr "\tchuyển vào thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "\tchdir back into %s\n"
msgstr "\tchuyển trở lại thư mục %s\n"

#, c-format
msgid "Fetching url:[%s]\n"
msgstr "Xác định URL:[%s]\n"

#, c-format
msgid "Failed to download: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi đọc: %s\n"

#, c-format
msgid "Failed to calloc %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát %s\n"

#, c-format
msgid "Downloading %s %s %s [%dK]..."
msgstr "Đang nhận %s %s %s [%dK]..."

#, c-format
msgid "Downloading %s %s %s [%dK]...\n"
msgstr "Đang nhận %s %s %s [%dK]...\n"

#, c-format
msgid "Failed to unlink %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi xoá %s\n"

#, c-format
msgid "md5 sum for %s is not correct, override with --no-md5!\n"
msgstr "Tổng md5 của %s không đúng, bỏ qua với tuỳ chọn --no-md5!\n"

#, c-format
msgid "MD5 found:    [%s]\n"
msgstr "MD5 tìm thấy:      [%s]\n"

#, c-format
msgid "MD5 expected: [%s]\n"
msgstr "MD5 mong đợi: [%s]\n"

#, c-format
msgid "File: %s/%s\n"
msgstr "Tập tin: %s/%s\n"

msgid "An implementation of the Debian APT system to Slackware\n"
msgstr "Phiên bản cài đặt của hệ thống APT Debian cho Slackware\n"

msgid "Usage:\n"
msgstr "Cách dùng:\n"

#, c-format
msgid "%s [option(s)] [target]\n"
msgstr "%s [tuỳ chọn] [hành động]\n"

msgid "Targets:\n"
msgstr "Hành động:\n"

msgid "retrieves pkg data from MIRROR"
msgstr "lấy danh sách các gói phần mềm từ MIRROR"

msgid "upgrade installed pkgs"
msgstr "nâng cấp các gói phần mềm đã cài đặt"

msgid "upgrade to newer release"
msgstr "nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới hơn"

msgid "[pkg name(s)] - install specified pkg(s)"
msgstr "[tên các gói phần mềm] - cài đặt những gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[pkg name(s)] - remove specified pkg(s)"
msgstr "[tên các gói phần mềm] - gỡ bỏ những gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[pkg name] - show pkg description"
msgstr "[tên gói phần mềm] - hiển thị thông tin mô tả gói phần mềm được chỉ định"

msgid "[expression] - search available pkgs"
msgstr "[biểu thức] - tìm kiếm các gói phần mềm hiện có theo điều kiện"

msgid "list available pkgs"
msgstr "liệt kê các gói phần mềm hiện có"

msgid "list installed pkgs"
msgstr "liệt kê danh sách các gói phần mềm đã cài đặt"

msgid "purge cached pkgs"
msgstr "xoá các gói phần mềm được lưu"

msgid "print version and license info"
msgstr "hiển thị phiên bản và giấy phép"

msgid "Options:\n"
msgstr "Tuỳ chọn:\n"

msgid "only download pkg on install/upgrade"
msgstr "chỉ download gói phần mềm trong khi cài đặt/nâng cấp"

msgid "show pkgs to be installed/upgraded"
msgstr "hiển thị các gói phần mềm được cài đặt/nâng cấp"

msgid "do not prompt during install/upgrade"
msgstr "bỏ qua mọi nhắc nhở trong khi cài đặt/nâng cấp"

msgid "re-install the pkg"
msgstr "cài đặt lại gói phần mềm"

msgid "install/upgrade excludes"
msgstr "bỏ qua những loại trừ trong khi cài đặt/nâng cấp"

msgid "do not perform md5 check sum"
msgstr "bỏ qua kiểm tổng md5"

msgid "ignore dependency failures"
msgstr "bỏ qua lỗi phụ thuộc"

#, c-format
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s phiên bản %s\n"

#, c-format
msgid "regex failed on [%s]\n"
msgstr "biểu thức bị lỗi [%s]\n"

#, c-format
msgid "pkg name too long [%s:%d]\n"
msgstr "tên gói phần mềm quá dài [%s:%d]\n"

#, c-format
msgid "pkg version too long [%s:%d]\n"
msgstr "phiên bản gói phần mềm quá dài [%s:%d]\n"

#, c-format
msgid "pkg mirror too long [%s:%d]\n"
msgstr "mirror gói phần mềm quá dài [%s:%d]\n"

#, c-format
msgid "pkg location too long [%s:%d]\n"
msgstr "nơi lưu giữ gói phần mềm quá dài [%s:%d]\n"

msgid "regexec failed to parse location\n"
msgstr "lỗi khi phân tích vị trí\n"

msgid "getline reached EOF attempting to read location\n"
msgstr "đã đến EOF khi thử đọc vị trí\n"

msgid "regexec failed to parse size_c\n"
msgstr "lỗi khi phân tích size_c\n"

msgid "getline reached EOF attempting to read size_c\n"
msgstr "đã đến EOF khi thử đọc size_c\n"

msgid "regexec failed to parse size_u\n"
msgstr "lỗi khi phân tích size_u\n"

msgid "getline reached EOF attempting to read size_u\n"
msgstr "đã đến EOF khi thử đọc size_u\n"

msgid "error attempting to read pkg description\n"
msgstr "lỗi xảy ra khi thử đọc thông tin mô tả gói phần mềm\n"

#, c-format
msgid "Failed to realloc %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát thêm vùng nhớ %s\n"

msgid "Failed to compile regex\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức\n"

#, c-format
msgid "Regex Error: %s\n"
msgstr "Lỗi biểu thức: %s\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be installed\n"
msgstr "%s-%s đã được cài đặt\n"

#, c-format
msgid "Preparing to install %s-%s\n"
msgstr "Chuẩn bị cài đặt %s-%s\n"

#, c-format
msgid "Failed to execute command: [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi khi thực hiện lệnh: [%s]\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be upgraded to version %s\n"
msgstr "%s-%s được nâng cấp lên phiên bản %s\n"

#, c-format
msgid "Preparing to replace %s-%s with %s-%s\n"
msgstr "Chuẩn bị thay thế %s-%s bằng %s-%s\n"

#, c-format
msgid "%s-%s is to be removed\n"
msgstr "%s-%s đã được gỡ bỏ\n"

#, c-format
msgid "Failed to compile regex [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức [%s]\n"

#, c-format
msgid "pkg conditional too long [%s:%d]\n"
msgstr "điều kiện gói phần mềm quá dài [%s:%d]\n"

msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
msgstr "Các gói phần mềm sau đây có những phụ thuộc:\n"

#, c-format
msgid "  %s: Depends: %s\n"
msgstr "  %s: Phụ thuộc: %s\n"

msgid "The following packages have been EXCLUDED:\n"
msgstr "Những gói phần mềm sau đây bị LOẠI TRỪ:\n"

msgid "The following NEW packages will be installed:\n"
msgstr "Những gói phần mềm sau đây sẽ được cài đặt MỚI:\n"

msgid "The following packages will be REMOVED:\n"
msgstr "Những gói phần mềm sau đây sẽ được GỠ BỎ:\n"

msgid "The following packages will be upgraded:\n"
msgstr "Những gói phần mềm sau đây sẽ được NÂNG CẤP:\n"

#, c-format
msgid "%d upgraded, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded.\n"
msgstr "%d gói được nâng cấp, %d gói được cài đặt mới, %d gói bị gỡ bỏ và %d gói giữ nguyên.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %dK of archives.\n"
msgstr "Cần lấy %dK từ kho lưu trữ.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %dK/%dK of archives.\n"
msgstr "Cần lấy %dK/%dK từ kho lưu trữ.\n"

#, c-format
msgid "After unpacking %dK disk space will be freed.\n"
msgstr "Sau khi giải nén %dK không gian đĩa sẽ bị chiếm.\n"

#, c-format
msgid "After unpacking %dK of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Sau khi giải nén %dK không gian đĩa sẽ được sử dụng.\n"

msgid "Do you want to continue? [y/N] "
msgstr "Bạn có muốn tiếp tục không? [y/N] "

msgid "Abort.\n"
msgstr "Không.\n"

#, c-format
msgid "%s, which is to be installed, conflicts with %s\n"
msgstr "%s, đã cài đặt,  xung đột với %s\n"

#, c-format
msgid "Installed %s conflicts with %s\n"
msgstr "%s xung đột với %s\n"

msgid "print URIs only, do not download"
msgstr "chỉ hiển thị URI, không download dữ liệu"

#, c-format
msgid "Package MD5 Sum:  %s\n"
msgstr "Tổng MD5 của gói phần mềm: %s\n"

#, c-format
msgid "md5 sum too long [%s %s:%d]\n"
msgstr "tổng md5 quá dài [%s %s:%d]\n"

#, c-format
msgid "conflict too long [%s:%d]\n"
msgstr "xung đột quá dài [%s:%d]\n"

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Đang lấy danh sách gói phần mềm..."

#, c-format
msgid "Download of %s incomplete\n"
msgstr "%s download chưa xong\n"

#, c-format
msgid "Could not find MD5 checksum for %s, override with --no-md5\n"
msgstr "Không tìm thấy tổng MD5 cho %s, bỏ qua với tuỳ chọn --no-md5\n"

#, c-format
msgid "%s, which is required by %s, is excluded\n"
msgstr "%s, được yêu cầu bởi %s, đã bị loại trừ\n"

msgid "skip dependency check"
msgstr "bỏ qua kiểm tra phụ thuộc"

msgid "show download statistics"
msgstr "thống kê download"

msgid "Cached\n"
msgstr "đã lưu\n"

msgid "Sources failed to download, correct sources and rerun --update\n"
msgstr "Kho nguồn bị lỗi khi download, hãy sửa chữa và thực thi lại với tuỳ chọn --update\n"

msgid "specify alternate slapt-getrc location"
msgstr "chọn tập tin cấu hình slapt-getrc khác tập tin cấu hình mặc định"

msgid "Suggested packages:\n"
msgstr "Những gói phần mềm đề nghị:\n"

#, c-format
msgid "Maximum length of working directory (%d) exceeded.\n"
msgstr "Chiều dài thư mục làm việc tối đa được phép vượt trội (%d).\n"

#, c-format
msgid "Maximum length of excludes (%d) exceeded.\n"
msgstr "Chiều dài phần loại trừ tối đa được phép vượt trội (%d).\n"

msgid "only purge cache of older, unreacheable pkgs"
msgstr "chỉ xoá những gói phần mềm cũ, không đọc được"

#, c-format
msgid "required too long [%s:%d]\n"
msgstr "yêu cầu quá dài [%s:%d]\n"