[Slapt-get-devel] gslapt.pot

victor_keranov at mail.bg victor_keranov at mail.bg
Thu Dec 1 15:17:57 EST 2005


The good one ;)

-----------------------------

Âñè÷êè ãîâîðÿò áåçïëàòíî.
Êàêâîòî èçãîâîðèø äî 6-òè ÿíóàðè, ñå ïðåçàðåæäà ïî òâîÿòà vivatel ñìåòêà íà 7-ìè ÿíóàðè.
http://www.vivatel.bg/
-------------- next part --------------
# gslapt translation template
# Copyright (C) 2005 Jason Woodward
# This file is distributed under the same license as the gslapt package.
# FIRST AUTHOR Jason Woodward <woodwardj at jaos.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gslapt 0.3.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: slapt-get-devel at software.jaos.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-26 22:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-12 12:18+0500\n"
"Last-Translator: Jason Woodward <woodwardj at jaos.org>\n"
"Language-Team: slapt-get-devel <slapt-get-devel at software.jaos.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp-1251\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "<b>Exclude List</b>"
msgstr "<b>Списък</b>"

msgid "<b>Package Sources</b>"
msgstr "<b>Източници на пакети</b>"

msgid "<b>Package and data storage</b>"
msgstr "<b>Директория за съхранение</b>"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Приложи следните промени?</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">Exclude Expression:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Ново изключение:</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">SOURCE=</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Нов източник:</span>"

msgid "About gslapt"
msgstr "Относно gslapt"

msgid "About"
msgstr "Относно"

msgid "Checking for new package data..."
msgstr "Проверка за нови данни на пакетите..."

msgid "Clean archived packages off filesystem"
msgstr ""

msgid "Clean"
msgstr ""

msgid "Clear search expression"
msgstr ""

msgid "Clear"
msgstr "Изчистване"

msgid "Conflicts"
msgstr "Конфликти"

#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Не бе намерен pixmap файл:"

msgid "Description"
msgstr "Описание"

msgid "Dismiss"
msgstr ""

msgid "Download packages only"
msgstr "Само изтегляне на пакетите"

msgid "Downloading packages..."
msgstr "Изтегляне на пакетите..."

msgid "Downloading..."
msgstr "Изтегляне..."

msgid "Exclude package"
msgstr ""

msgid "Exclude"
msgstr ""

msgid "Excludes"
msgstr "Изключения"

msgid "Execute all scheduled actions in current transaction"
msgstr "Изпълнение на всички избрани действия"

msgid "Execute"
msgstr "Изпълнение"

msgid "Expression"
msgstr "Фраза"

msgid "Gslapt"
msgstr "Gslapt"

msgid "Install"
msgstr "Инсталиране"

msgid "Install/Upgrade package"
msgstr "Инсталиране/Обновяване на пакет"

msgid "Installed Size:"
msgstr "Инсталиран размер:"

msgid "Installed"
msgstr "Инсталиран"

msgid "Installing packages..."
msgstr "Инсталиране на пакети..."

msgid "Installing..."
msgstr "Инсталиране..."

msgid "Location"
msgstr "Местонахождение"

msgid "Name"
msgstr "Име"

msgid "No"
msgstr "Не"

msgid "Package Action"
msgstr "Действие"

msgid "Package Information"
msgstr "Информация за пакета"

msgid "Package"
msgstr "Пакет"

msgid "Packages excluded"
msgstr ""

msgid "Packages to be installed"
msgstr "Пакети за инсталиране"

msgid "Packages to be removed"
msgstr "Пакети за премахване"

msgid "Packages to be upgraded"
msgstr "Пакети за ъпгрейд"

msgid "Preferences"
msgstr "Предпочитания"

msgid "Progress"
msgstr "Прогрес"

msgid "Quit"
msgstr "Изход"

msgid "Remove package"
msgstr "Премахване на пакет"

msgid "Remove"
msgstr "Премахване"

msgid "Removing packages..."
msgstr "Премахване на пакети..."

msgid "Required"
msgstr ""

msgid "Search for expression"
msgstr "Търсене за фраза"

msgid "Search"
msgstr "Търсене"

msgid "Size:"
msgstr "Размер:"

msgid "Source"
msgstr "Източник"

msgid "Sources"
msgstr "Източници"

msgid "Suggests"
msgstr ""

msgid "Summary"
msgstr "Резюме"

msgid "This is a summary of the changes about to be performed."
msgstr "Това е резюме на промените, които ще бъдат извършени."

msgid "Uninstalling..."
msgstr "Деинсталиране..."

msgid "Up_grade"
msgstr "Ъп_грейд"

msgid "Update local package cache"
msgstr "Ъпдейт на локалния кеш на пакетите"

msgid "Update"
msgstr "Ъпдейт"

msgid "Upgrade to newer release"
msgstr "Обновяване до по-нова версия"

msgid "Upgrade"
msgstr "Ъпгрейд"

msgid "Upgrading packages..."
msgstr "Ъпгрейд на пакетите..."

msgid "Upgrading..."
msgstr "Обновяване..."

msgid "Version"
msgstr "Версия"

msgid "WARNING"
msgstr "ВНИМАНИЕ"

msgid "Working Directory"
msgstr "Работна директория"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "_Actions"
msgstr "_Действия"

msgid "_Clean"
msgstr ""

msgid "_Execute"
msgstr ""

msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"

msgid "_Preferences"
msgstr "_Предпочитания"

msgid "_Settings"
msgstr "_Настройки"

msgid "_Update"
msgstr "_Ъпдейт"

msgid ""
"gslapt is a GTK+ frontend to slapt-get, an APT like package system for "
"Slackware"
msgstr ""
"gslapt е GTK+ фронтенд на slapt-get, подобна на APT пакетна система за "
"Slackware"

msgid "total progress"
msgstr "цялостен прогрес"

msgid "working"
msgstr ""

msgid "Up to Date"
msgstr ""

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No updates available</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Няма налични ъпдейти</span>"

msgid "%d upgraded, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded."
msgstr ""

msgid "Need to get %.1d%s/%.1d%s of archives.\n"
msgstr ""

msgid "Need to get %.1d%s of archives."
msgstr ""

msgid "After unpacking %.1d%s disk space will be freed."
msgstr ""

msgid "After unpacking %.1d%s of additional disk space will be used."
msgstr ""

msgid "Ready"
msgstr "Готов"

msgid "Re-Install"
msgstr "Преинсталиране"

msgid "Downgrade"
msgstr "Понижаване"

msgid "_File"
msgstr "_Файл"

msgid "Pending changes. Click execute when ready."
msgstr "Съществуват неизпълнени промени."

msgid "Packages with unmet dependencies"
msgstr ""

msgid ": Depends: "
msgstr "Зависимости: "

msgid "Package conflicts"
msgstr ""

msgid ", which is required by "
msgstr ""

msgid ", is excluded"
msgstr ", е изключен"

msgid "<b>Conflicts:</b>"
msgstr "<b>Конфликти:</b>"

msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Описание:</b>"

msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Местонахождение:</b>"

msgid "Source:"
msgstr "Източник:"

msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Име:</b>"

msgid "<b>Required:</b>"
msgstr "<b>Изисквания:</b>"

msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Размер:</b>"

msgid "<b>Suggests:</b>"
msgstr "Предложения:"

msgid "Version:"
msgstr "Версия:"

msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Версия:</b>"

msgid "<b>Version</b>"
msgstr "<b>Версия</b>"

msgid "Common"
msgstr "Общи"

msgid "Dependencies"
msgstr "Зависимости"

msgid "No package is selected."
msgstr "Няма избран пакет."

msgid "Status"
msgstr "Статус"

msgid "Source download failed"
msgstr ""

msgid "Package(s) failed to download"
msgstr "Неуспешно изтегляне на пакет(и)"

msgid "pkgtools returned an error"
msgstr ""

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">You don't have enough free space</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Нямате достатъчно свободно място</span>"

msgid "<b>Excluding %s due to dependency failure</b>"
msgstr "<b>Изключва се %s поради липса на зависимости</b>"

msgid "Unmark"
msgstr "Без промяна"

msgid "<b>Status:</b>"
msgstr "<b>Статус:</b>"

msgid "Excluded"
msgstr "Изключен"

msgid "<b>The following icons are used to indicate the current status of a package:</b>"
msgstr "<b>Използвани са следните икони за индикация на актуалното състояние на пакетите:</b>"

msgid "Not Installed"
msgstr "Не е инсталиран"

msgid "To be Installed"
msgstr "Ще бъде инсталиран"

msgid "To be Re-Installed"
msgstr "Ще бъде пре-инсталиран"

msgid "To be Upgraded"
msgstr "Ще бъде ъпгрейднат"

msgid "To be Removed"
msgstr "Ще бъде премахнат"

msgid "To be Downgraded"
msgstr "Ще бъде понижен"

msgid "Icon Legend"
msgstr "Легенда на иконите"

msgid "Completed actions"
msgstr "Извършени действия"

msgid "Successfully executed all actions."
msgstr "Успешно са извършени всички действия."

msgid "<b>Installed Version</b>"
msgstr "<b>Инсталирана версия</b>"

msgid "<b>Latest Available Version</b>"
msgstr "<b>Последна налична версия</b>"

msgid "Failed to commit preferences"
msgstr ""

msgid "Mark All Upgrades"
msgstr "Маркирай всички ъпгрейди"

msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"

msgid "Unmark All"
msgstr "Демаркирай всички"

msgid "P_ackage"
msgstr "П_акет"

msgid "You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do you want to do this now?"
msgstr "Необходимо е да презаредите списъците с пакети от източниците, които сте избрали. Искате ли да го направите сега?"

msgid "Repositories changed"
msgstr "Хранилищата са променени"

msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"
msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Хранилищата са променени</span>"

msgid "Retrieving package data..."
msgstr "Получаване на информация за пакетите..."

msgid "Retrieving patch list..."
msgstr ""

msgid "Retrieving checksum list..."
msgstr ""

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Четене на списъците с пакети..."

msgid "_Delete Cached Package Files"
msgstr "_Изтриване на кешираните файлове"

msgid "Mark all possible upgrades"
msgstr "Маркиране на всички възможни ъпгрейди"

msgid "Enabled"
msgstr "Позволен"

msgid "Missing dependencies may mean the software in this package will not function correctly.  Do you want to continue without the required packages?"
msgstr "Липсващите зависимости могат да означават, че дадения пакет няма да функционира правилно. Желаете ли да продължите без препоръчетилните пакети?"


More information about the Slapt-get-devel mailing list